Acta Silvae et Ligni ISSN = 2335 - 3112


NAVODILA ZA CITIRANJE PRISPEVKOV V REVIJI ACTA SILVAE ET LIGNI

Pri citiranju vedno uporabljamo načelo navajanja priimkov z letnico, npr. (Novak, 2008). Če sta avtorja dva, pišemo oba priimka in ju ločimo z besedico "in", npr. (Kappes in Petterson, 2006). Če je avtorjev več, pišemo prvega in nato navedemo “in sod.”, npr. (Novak in sod., 2008). Če citiramo vir, ki je hkratno delo dveh avtorjev z enakim priimkom, zapišemo tudi kratici, npr. (Kappes J. M. in Kappes J., 2006). Če citiramo več del istega avtorja iz istega leta, jih zaporedno označimo z malimi tiskanimi črkami za letnico (brez presledka), npr. (MacFarland, 1974a; 1974b). Te tiskane črke zapišemo tudi v končnem seznamu Viri. Če pri istem avtorju citiramo njegova dela iz različnih let, avtorja zapišemo le enkrat letnice pa medsebojno ločimo z vejico, npr. (MacFarland, 1974; 1975). Pri monografijah pogosto uporabimo le en sam podatek iz monografije. Takrat, in v primeru dobesednega navajanja, navedemo tisto stran, kjer se podatek nahaja, npr. (MacFarland, 1974: 178). Publikacije, kjer avtorji niso navedeni, navajamo po naslovu, tj. prvi ali prvih začetnih besedah iz naslova. Po naslovu jih navedemo tudi v poglavju Viri, npr. (Pravilnik o prepovedi ..., 2005). Pri sekundarnem citiranju prebrani vir (novejši), lahko pa tudi starejšega, če imamo vse podatke, npr. (Pasteur, 1875, cit. po Raspor in sod., 2002). V primeru, da je delo pisano v tujem jeziku, to upoštevamo tudi pri navajanju npr. v angleščini (in sod. = et al.; V: = In:; ur. = ed., str. = p.). Pri navajanju več del, dela ločujemo s podpičjem, ter jih kronološko uredimo tako, da si citati sledijo od starejših do novejših, npr. (Adamič, 1979a; Perko in Oražem, 1999; McBeth and Johnson, 2000)


Vire uredimo po abecednem redu.

Navajanje monografij / zbornikov

Priimek I. Leto. Naslov. (Zbirka, št.). Kraj založbe, založba: str.
Priimek I., Priimek I. Leto. Naslov. (Zbirka, št.). Kraj založbe, založba: str.
Primer: Larcher W. 1995. Physiological Plant Ecology. 3rd ed. Berlin, Springer: 506 str.

Urednik I. (ur.). Leto. Naslov knjige ali zbornika. (Zbirka, št.). Kraj založbe, založba: str.
Primer: Bončina A. (ur.). 2004. Participacija v gozdarskem načrtovanju. (Strokovna in znanstvena dela, 119). Ljubljana, Biotehniška fakulteta: 153 str.

Naslov knjige ali zbornika. Leto. (Zbirka, št.). Kraj založbe, založba: str.
Primer: Ekološka sanacija termoenergetskih objektov in uporaba bioindikacijskih metod: zbornik povzetkov mednarodne konference. 2005. Velenje, ERICO: 34 str.

Navajanje delov monografij (poglavij) in prispevkov iz zbornika

Priimek I. Leto. Naslov prispevka. V: Naslov knjiga ali zbornika. Kraj založbe, založba: str. od-do.
Primer: Adamič M. 2004. Participacija pri upravljanju s populacijskimi prostoživečih živali - možnosti in poskus ocene stanja v Sloveniji V: Participacija v gozdarskem načrtovanju. Bončina A. (ur.). Ljubljana, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire: 59-65.

Navajanje člankov iz revij (naslove revij izpisujemo)

Priimek I. Leto. Naslov članka. Revija, letnik, številka: str. od do.
Primer: Medved M. 1995. Stroški pridobivanja lesa na kmetiji. Gozdarski vestnik, 5, 1: 2-11.

Navajanje zakonodaje

Naslov zakona. Leto. Ime in št. uradnega lista
Primer: Zakon o avtorski in sorodnih pravicah. 1995. Ur. l. RS št. 21/95.

Navajanje standardov

Številka standarda. Naziv. Letnica: str.
Primer: ISO 11799. Information and documentation ' Document storage requirements for archive and library materials. 2003: 15 str.

Navajanje internetnih virov

Ime strani (datum izdelave, neobvezno)
URL naslov (datum vpogleda)
Primer: Ohranimo Smrekovec. (2004). http://www.smrekovec.net/. (29. 11. 2004).
Priimek I. Leto. (datum izdelave)
URL naslov (datum vpogleda)
Primer: Kraigher H. 2004. Dead wood and nutrient storage. Nat-Man Newsletter,6.
http://www.flec.kvl.dk/natman/html/getfile.asp?vid=465 (29. 11. 2004).

Osebni (ustni) viri

Priimek I. Leto. »Fingirani naslov.« Kraj, institucija (osebni vir, datum)
Primer: Košir P. 1997. »Naravni rezervat Kočevsko«. Kočevje, Zavod za gozdove Slovenije (osebni vir, junij 1997).

Neobjavljeni viri

Priimek I. Leto. Naslov. V: Naslov sestanka/kongresa/predavanja, kraj, datum sestanka. (neobjavljeno)
Primer: Werner H. 1995. Bolezni in zajedalci pri kokoših v Prekmurju. V: Simpozij Novi izzivi v poljedelstvu, Radenci, 10.-15. okt. 1995. (neobjavljeno).