Ministrstvo za znanost in tehnologijo Ljubljana, 29.5.1996

TIPOLOGIJA DOKUMENTOV / DEL
ZA VODENJE BIBLIOGRAFIJ V OKVIRU SISTEMA COBISS

 

IZVIRNI ZNANSTVENI ČLANEK

Izvirni znanstveni članek prestavlja samo prva objava originalnih raziskovalnih rezultatov v takšni obliki, da se raziskava lahko ponovi, zaključki pa preverijo. Objavljen mora biti v primarni znanstveni reviji ali drugem primarnem dokumentu, ki je načelno dostopen uporabnikom in informacijskim servisom brez omejitev. Praviloma je organiziran po shemi IMRAD (Introduction, Methods, Results And Discussion) za eksperimentalne raziskave ali na deskriptivni način za deskriptivna znanstvena področja, kjer so opazovanja podana po enostavnem kronološkem redu.

PREGLEDNI ZNANSTVENI ČLANEK

Pregledni znanstveni članek je najpogosteje pregled novejših del o določenem predmetnem področju, del posameznega raziskovalca ali skupine raziskovalcev z namenom povzemati, analizirati, evalvirati ali sintetizirati informacije, ki so že bile publicirane. Prinaša nove sinteze, nove ideje in teorije ter celo nove znanstvene paradigme. Za pregledne članke ni predpisane sheme, kot je za izvirne znanstvene članke.

PREDHODNA OBJAVA

Predhodna objava (predhodno poročilo) je izvirni znanstveni članek, pri katerem so nekateri elementi sheme IMRAD izpuščeni. Prestavlja kratko poročilo o končanem izvirnem raziskovalnem delu ali delu, ki je še v teku. Sem sodijo tudi pisma urednikom znanstvenih revij (letters) in kratki znanstveni prispevki (short notes).

STROKOVNI ČLANEK

Strokovni članek je predstavitev že znanega, s tem da je poudarek na uporabnosti rezultatov izvirnih raziskav in širjenju znanja, zahtevnost besedila pa je prilagojena potrebam uporabnikov in bralcev znanstvene in strokovne revije, v kateri je objavljen.