Acta Silvae et Ligni ISSN 2335 - 3112


cipresa


Naslov revije: Acta Silvae et Ligni
Tiskana izdaja: ISSN 2335-3112
Spletna izdaja: ISSN 2335-3953

Publikacija Acta Silvae et Ligni je do leta 2012 izhajala pod imenom Zbornik gozdarstva in lesarstva ISSN=0351-3114

Izdajatelji:

Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire
Gozdarski inštitut Slovenije, Založba Silva Slovenica
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za lesarstvo

Izdajanje sofinancira: Agencija za raziskovalne dejavnosti RS

Periodičnost:
Tri številke letno

Naslov uredništva:
Acta Silvae et Ligni,
Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire
Biotehniška fakulteta
Večna pot 83, 1000 Ljubljana, Slovenia

e-naslov:
zgl@gozdis.si

Avtorske pravice objavljenih člankov si pridržuje založnik
Acta Silvae et Ligni.


Uredništvo revije

Glavni in odgovorni urednik:
prof. dr. Robert Brus

Člani uredniškega odbora:
prof. dr. Hojka Kraigher, prof. dr. Janez Krč, prof. dr. Tom Levanič, prof. dr. Primož Oven, prof. dr. Klemen Jerina, prof. dr. Dieter Grill, prof. dr. John Kotar, prof. dr. Davorin Kajba

Tehnična podpora:
Robert Krajnc (tehnični urednik)
Blaž Bogataj (oblikovanje in prelom)
Prof. dr. Tom Levanič (domača stran)
Mag. Maja Peteh (bibliografska obdelava)

Razširjen uredniški odbor:
Je objavljen v vsaki tekoči številki revije.

Naročanje, reklamacije, oglaševanje
Naročila na revijo Acta Silvae et Ligni sprejemamo prek elektronske pošte
zgl@gozdis.si in velja do preklica. Naročniki so dolžni poravnati letno naročnino v roku, po prejemu obvestila. Cena posamezne številke znaša 25 EUR. Reklamacije sprejemamo neposredno na naslov uredništva in jih rešujemo v najkrajšem možnem času.

Posamezne arhivske številke lahko kupite v Gozdarski knjižnici (
http://www.bf.uni-lj.si/knjiznice/publikacije/ucbeniki/oddelek-za-gozdarstvo.html). Kontakt: gozdarska.knjiznica@gozdis.si


Revija Acta Silvae et Ligni omogoča oglaševanje vsebin na izbranih straneh znotraj revije. Spodbujamo predvsem oglaševanje s širših področij, ki jih pokriva revija.