ASetL

Št. 100

Str. 1 - 55

2013

Ljubljana

VSEBINA / CONTENTS

PDF

Tine GREBENC
UVODNIK
EDITORIAL

PDF

Urša VILHAR, Mitja SKUDNIK, Primož SIMONČIČ
FENOLOŠKE FAZE DREVES NA PLOSKVAH INTENZIVNEGA MONITORINGA GOZDNIH EKOSISTEMOV V SLOVENIJI
PHENOLOGICAL PHASES OF TREES ON THE INTENSIVE FOREST MONITORING PLOTS IN SLOVENIA

PDF

Miha HUMAR, Nejc THALER
POVEZAVA MED RAZKROJENOSTJO BUKOVINE IN GLOBINO PRODORA IGLE PILODYN 6J
CORRELATION BETWEEN DEGRADATION OF BEECH WOOD AND PENETRATION OF PILODYN 6J NEEDLE

PDF

Nejc THALER, Marko BAJC
VPLIV GLIVNIH IN RASTLINSKIH SEKUNDARNIH METABOLITOV NA VERIŽNO REAKCIJO S POLIMERAZO (PCR)
EFFECT OF FUNGAL AND PLANT SECONDARY METABOLITES ON POLIMERASE CHAIN REACTION (PCR)

PDF

Maja BOŽIČ
PREGLED ODMEVNOSTI ČLANKOV, OBJAVLJENIH V REVIJI ZBORNIK GOZDARSTVA IN LESARSTVA V ZBIRKAH WEB OF SCIENCE
VISIBILITY REVIEW OF ARTICLES PUBLISHED IN “ZBORNIK GOZDARSTVA IN LESARSTVA” IN THE WEB OF SCIENCE DATABASES

PDF

Petra GROŠELJ, Lidija ZADNIK STIRN, Gregor DANEV, Darij KRAJČIČ
RANKING STRATEGIC AND OPERATIVE GOALS FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF POHORJE, SLOVENIA
RAZVRŠČANJE STRATEŠKIH IN OPERATIVNIH CILJEV TRAJNOSTNEGA RAZVOJA POHORJA, SLOVENIJA