ASetL

Št. 101

Str. 1 - 44

2013

Ljubljana

VSEBINA / CONTENTS

PDF

Samar AL SAYEGH PETKOVŠEK, Nataša KOPUŠAR
DEŽEVNIKI KOT KAZALNIKI ONESNAŽENOSTI TAL
EARTHWORMS AS BIOINDICATOR ORGANISMS OF SOIL POLLUTION

PDF

Helena POLIČNIK
UPORABA EPIFITSKIH LIŠAJEV KOT KAZALNIKOV KAKOVOSTI ZRAKA OB IZBRANIH TESTNIH ODSEKIH CEST V SLOVENIJI
THE USE OF EPIPHYTIC LICHENS AS BIOINDICATORS OF AIR QUALITY ALONG SELECTED ROAD SECTIONS IN SLOVENIA

PDF

Miha JAGRIČ, Kristjan JARNI, Robert BRUS
SEXUAL DIMORPHISM AND DISTRIBUTION OF Daphne laureola L. IN THE BOHOR AREA
SPOLNI DIMORFIZEM IN RAZŠIRJENOST LOVOROLISTNEGA VOLČINA (Daphne laureola L.) NA OBMOČJU BOHORJA

PDF

Katarina ČUFAR, Dušan STRGAR, Maks MERELA, Robert BRUS
LES BANOVE HIŠE V ARTIČAH KOT ZGODOVINSKI ARHIV
WOOD IN THE BAN’S HOUSE AT ARTIČE, SLOVENIA, AS A HISTORICAL ARCHIVE