ASetL

Št. 102

Str. 1 - 62

2013

Ljubljana

VSEBINA / CONTENTS

PDF

Katarina FLAJŠMAN, Ida JELENKO, Helena POLIČNIK, Boštjan POKORNY
RAZMNOŽEVALNI POTENCIAL EVROPSKE SRNE (Capreolus capreolus L.): PREGLED NAJPOMEMBNEJŠIH VPLIVNIH DEJAVNIKOV
REPRODUCTIVE POTENTIAL OF ROE DEER (Capreolus capreolus L.): REVIEW OF THE MOST IMPORTANT INFLUENTIAL FACTORS

PDF

Lado KUTNAR, Andrej KOBLER
SEDANJE STANJE RAZŠIRJENOSTI ROBINIJE (Robinia pseudoacacia L.) V SLOVENIJI IN NAPOVEDI ZA PRIHODNOST
THE CURRENT DISTRIBUTION OF BLACK LOCUST (Robinia pseudoacacia L.) IN SLOVENIA AND PREDICTIONS FOR THE FUTURE

PDF

Nikica OGRIS, Dušan JURC
TREE DISEASES DETERMINED BY THE REPORTING, PROGNOSTIC AND DIAGNOSTIC SERVICE FOR FORESTS IN SLOVENIA 1982–2012
BOLEZNI DREVJA, KI SO BILE DOLOČENE VOKVIRU POROČEVALSKE, PROGNOSTIČNE IN DIAGNOSTIČNE SLUŽBE ZA GOZDOVE V SLOVENIJI V OBDOBJU 1982–2012

PDF

Gal KUŠAR, David HLADNIK, Milan HOČEVAR
ZANESLJIVOST VOLUMENSKIH FUNKCIJ NA PRIMERU DREVESNE VRSTE SMREKE V SLOVENIJI
THE RELIABILITY OF VOLUME FUNCTIONS BASED ON SPRUCE TREE SPECIES IN SLOVENIA

PDF

Milan KOBAL, Andrej CEGLAR, Klemen ELER, Barbara MEDVED-CVIKL, Luka HONZAK, Primož SIMONČIČ, David HLADNIK
UPORABA PROGRAMSKEGA OKOLJA R V PROSTORSKIH ANALIZAH
ON THE USE OF R PROGRAMMING LANGUAGE IN THE ANALYSES OF SPATIAL DATA