ASetL

Št. 103

Str. 1 - 84

2014

Ljubljana

VSEBINA / CONTENTS

PDF

Igor DAKSKOBLER
PHYTOSOCIOLOGICAL DESCRIPTION OF QUERCUS PETRAEA FOREST STANDS WITH CHAMAECYTISUS HIRSUTUS AND ERICA CARNEA IN THE VIPAVSKA BRDA (SOUTHWESTERN SLOVENIA)
FITOCENOLOŠKA OZNAKA SESTOJEV GRADNA (QUERCUS PETRAEA) Z DLAKAVO RELIKO (CHAMAECYTISUS HIRSUTUS) IN SPOMLADANSKO RESO (ERICA CARNEA) V VIPAVSKIH BRDIH (JUGOZAHODNA SLOVENIJA)

PDF

Milan KOBAL, Klemen ELER, Primož SIMONČIČ, Hojka KRAIGHER
ASSESMENT OF ORGANIC MATTER CHANGES IN THE SOIL OF THE BRDO PLOT UNDER DIFFERENT CLIMATE CHANGE SCENARIOS THROUGH THE YASSO MODEL APPLICATION
OCENA SPREMEMB ORGANSKE SNOVI V TLEH NA PLOSKVI BRDO GLEDE NA RAZLIČNE SCENARIJE PODNEDBNIH SPREMEMB Z UPORABO MODELA YASSO07

PDF

Domen FINŽGAR, Matej RUPEL, Miha HUMAR, Hojka KRAIGHER
DETERMINING DENSITY AND MOISTURE CONTENT OF THE EUROPEAN BEECH (Fagus sylvatica L.) COARSE WOODY DEBRIS FROM THE SECONDARY VIRGIN FOREST RAJHENAVSKI ROG
UGOTAVLJANJE GOSTOTE IN VSEBNOSTI VLAGE V VELIKIH LESNIH OSTANKIH BUKVE (Fagus sylvatica L.) IZ PRAGOZDNEGA REZERVATA RAJHENAVSKI ROG

PDF

Boštjan POKORNY, Katarina FLAJŠMAN, Ida JELENKO
POMEN IN VPLIVI VRAN, S POUDARKOM NA SIVI VRANI (Corvus cornix), V (SUB)URBANEM OKOLJU
THE IMPORTANCE AND IMPACTS OF CROWS, WITH EMPHASIS ON HOODED CROW (Corvus cornix), IN THE (SUB)URBAN ENVIRONMENT

PDF

Nate McDOWELL, Tom LEVANIČ
CAUSES, CONSEQUENCES, AND THE FUTURE OF FOREST MORTALITY DUE TO CLIMATE CHANGE
KLIMATSKE SPREMEMBE IN MORTALITETA DREVES V GOZDNIH EKOSISTEMIH – VZROKI, POSLEDICE IN PRIČAKOVANJA

PDF

Nikica OGRIS, Andrej PILTAVER, Dušan JURC
OCENA POTENCIALNEGA OBRODA SAMONIKLIH TRŽNIH VRST GOB V SLOVENSKIH GOZDOVIH
ASSESSMENT OF POTENTIAL YIELD OF COMMERCIAL WILD MUSHROOMS IN SLOVENIAN FORESTS