ASetL

Št. 104

Str. 1 - 42

2014

Ljubljana

VSEBINA / CONTENTS

PDF

David HLADNIK, Laura ŽIŽEK KULOVEC
CONSISTENCY OF STAND DENSITY ESTIMATES AND THEIR VARIABILITY IN FOREST INVENTORIES IN SLOVENIA
KONSISTENTNOST OCEN SESTOJNIH GOSTOT IN NJIHOVA VARIABILNOST V GOZDNIH INVENTURAH NA SLOVENSKEM

PDF

Jernej JEVŠENAK, Tom LEVANIČ

MAKRO EWVA - UČINKOVITO ORODJE ZA ANALIZO PREVODNIH ELEMENTOV RANEGA LESA VENČASTOPOROZNIH LISTAVCEV

MACRO EWVA - AN EFFECTIVE TOOL FOR ANALYSIS OF EARLYWOOD CONDUITS OF RING POROUS SPECIES

PDF

Donald HODGES

THE ROLE OF ECONOMICS IN FOREST PLANNING AND POLICY EVALUATION IN SLOVENIA

VLOGA EKONOMIJE V GOZDNEM NAČRTOVANJU IN OCENA GOZDNE POLITIKE V SLOVENIJI

PDF

Janez PIRNAT, Andrej KOBLER

STABILNOST GOZDNIH POVRŠIN V SLOVENIJI KOT KRITERIJ KRAJINSKE PESTROSTI IN OBSTOJNOSTI

THE STABILITY OF FOREST AREAS IN SLOVENIA AS A CRITERION OF LANDSCAPE DIVERSITY AND DURABILITY