ASetL

Št. 105

Str. 1 - xx

2014

Ljubljana

VSEBINA / CONTENTS

PDF

Urša VILHAR, Mitja SKUDNIK, Mitja FERLAN, Primož SIMONČIČ
Influence of meteorological conditions and crown defoliation on tree phenology in inten- sive forest monitoring plots in Slovenia
Vpliv vremenskih spremenljivk in osutosti krošenj na fenološke faze dreves na ploskvah intenzivnega monitoringa gozdnih ekosistemov v Sloveniji

PDF

Matjaž ČATER
Mortality and crown conditions on Quercus robur L. permanent plots - a 20-year overview
Mortaliteta in osutost krošenj doba (Quercus robur L.) na trajnih ploskvah – 20-letni pregled

PDF

Špela ŠČAP, Matevž TRIPLAT, Mitja PIŠKUR, Nike KRAJNC
Metodologija za ocene potencialov lesa v Sloveniji
The methodology for wood potential assessment in Slovenia