ASetL

Št. 107

Str. 1 - 34

2015

Ljubljana

VSEBINA / CONTENTS

PDF

Marko PAVLIN, Robert BRUS, Igor DAKSKOBLER
Localities and sites of the southeastern-alpine endemic species Spiraea decumbens Koch in Breginjski kot (Northwestern Slovenia)
Nahajališča in rastišča jugovzhodnoalpskega endemita Spiraea decumbens Koch v Breginjskem kotu (severozahodna Slovenija)

PDF

Jernej JEVŠENAK, Tom LEVANIČ
Odvisnost velikosti prevodnih elementov doba (Quercus robur L.) od temperatur na dveh rastiščih Querco-carpinetum v Sloveniji
Pedunculate oak's (Quercus robur L.) conductive elements size dependence on temperature at two Qerco-carpinetum sites in Slovenia

PDF

Janez PIRNAT
Primerjava izbranih krajinsko-ekoloških kazalcev za gozdove v dveh različnih krajinskih tipih
Comparison of selected landscape ecological forest metrics in two different landscape types