ASetL

Št. 110

Str. 1 - 58

2016

Ljubljana

VSEBINA / CONTENTS

PDF

Jožica GRIČAR
Spremembe v vrstni sestavi gozdov in trajnostno gospodarstvo – izzivi za lesnopredelovalno industrijo

PDF

Maks MERELA, Primož HABJAN, Katarina ČUFAR
Nastajanje ksilemske in floemske branike pri bukvah, poškodovanih v žledolomu
Formation of xylem and phloem in european beech trees after ice storm damage

PDF

Dominika GORNIK BUČAR, Bojan GOSPODARIČ
Valovitost bukovega rezanega furnirja
Waviness of beech sliced veneer

PDF

Mojca ŽLAHTIČ, Miha HUMAR
Vpliv izbranih okoljskih dejavnikov na dinamiko vlaženja bukovine
Influence of selected environmental factors on moisture dynamics of beech wood

PDF

Janja ZULE, Silvester BOLKA, Janez SLAPNIK
Ocena primernosti bukove žagovine kot ojačitvene komponente pri pripravi termoplastičnih biokompozitov
Suitability evaluation of beech sawdust as reinforcement component in the preparation of thermoplastic biocomposites

PDF

Jože KROPIVŠEK, Marko MOKOREL, Matej JOŠT
Stanje in razvoj kompetenc zaposlenih v lesni proizvodnji
The state and development of competencies of employees in wood based production