ASetL

Št. 111

Str. 1 - 58

2016

Ljubljana

VSEBINA / CONTENTS

PDF

Josip FALETAR, Denis JELAČIĆ, Leon OBLAK
Comparison of motivation factors in two wood processing companies

Primerjava motivacijskih dejavnikov v dveh lesno predelovalnih podjetjih

PDF

Simon PINTAR, Andrej ROZMAN, Jurij DIACI
Presoja varovalnega učinka gozda pred snežnimi plazovi: primer ruske ceste pod Vršičem
Assessing the forest’s protective effect against avalanches: the case of russian road below Vršič

PDF

Eleanor KILROY, Danny McCARROLL, Giles HF YOUNG, Neil J LOADER, Roderick J BALE
Absence of juvenile effects confirmed in stable carbon and oxygen isotopes of european larch trees
Izostanek juvenilnega efekta potrjen v stabilnih izotopih ogljika in kisika v branikah evropskega macesna

PDF

Jurij MARENČE, Dominika GORNIK BUČAR, Bogdan ŠEGA
Bukovina – povezave med kakovostjo dreves, hlodovine in žaganega lesa
Beech wood – correlations between the quality of trees, logs and sawn wood

PDF

Maja PETEH, Primož JUŽNIČ
Značilnosti publiciranja na področju gozdno-lesne verige in njihov vpliv na vrednotenje področij v sklopu evalvacij raziskovalnih dosežkov – pregled objav
Publishing characteristics in the field of wood value chain and their influence on the assessment of scientific fields in the research evaluation policy – literature overview