ASetL

Št. 113

Str. 1 - 54

2017

Ljubljana

VSEBINA / CONTENTS

PDF

Špela PEZDEVŠEK MALOVRH, Tomislav LAKTIĆ

Poslovno povezovanje lastnikov gozdov na primeru društva lastnikov gozdov Pohorje-Kozjak
Forest owners' business integration as in the case of Pohorje-Kozjak forest owners society

PDF

Maja MOHOROVIĆ, Miha KROFEL, Klemen JERINA

Pregled prilagajanja rabe prostora rjavega medveda (Ursus arctos) na antropogene motnje
Review of brown bear (Ursus arctos) habitat selection in relation to anthropogenic disturbances

PDF

Martin KLINC, Franc POHLEVEN

Vpliv temperature na uničenje larv hišnega kozlička pri mikrovalovni zaščiti lesa
Effect of temperature on the eradication of house longhorn beetle larvae in wood by microwave treatment

PDF

Špela HRAST, Gregor TORKAR

Gozd v valvasorjevi Slavi vojvodine kranjske
Forest in valvasor's The glory of the duchy of Carniola