ASetL

Št. 115

Str. 1 - 56

2018

Ljubljana

VSEBINA / CONTENTS

PDF

Igor DAKSKOBLER, Zvone SADAR

Fitocenološka oznaka mezofilnih bukovih in belogabrovih gozdov v gričevnem in podgorskem pasu slovenske Istre
Phytosociological description of mesophilous colline-submontane Fagus sylvatica and Carpinus betulus forests in Slovenian Istria

PDF

Domen GAJŠEK, Miha BRECELJ, Kristjan JARNI, Robert BRUS

Donos smole črnega bora (Pinus nigra) in rdečega bora (Pinus sylvestris) na Krasu v Sloveniji
Resin yield of Pinus nigra and Pinus sylvestris in the Slovenian Karst

PDF

Domen ČEŠAREK, Andrej FICKO, Andrej BONČINA

Vplivni dejavniki poseka v zasebnih gozdovih slovenije v obdobju 1995–2014
Factors influencing timber harvesting in private forests in slovenia within the 1995–2014 period

PDF

Špela PEZDEVŠEK MALOVRH, Matevž MIHELIČ, Janez KRČ

Varstvo gozdnih tal z vidika zakonodaje – ali obstajajo omejitve pri rabi sodobnih tehnologij?
Protection of forest soil from the legislation point of view – restrictions for the use of modern technologies