ASetL

Št. 117

Str. 1 - 54

2018

Ljubljana

VSEBINA / CONTENTS

PDF

Anže Martin PINTAR, David HLADNIK

Strukturna pestrost gozdnih sestojev na Pahernikovi gozdni posesti
Structural diversity of forest stands on Pahernik’s forest estate

PDF

Tina SIMONČIČ, Andrej BONČINA

Mnenje prebivalcev Slovenije o pomenu gozdov in gozdarstva
Slovenian public opinion on the importance of forests and forest management

PDF

Samo STOPAR, Jernej JEVŠENAK, Andrej KOBLER, Tom LEVANIČ

Dendrokronološka analiza debelinskega priraščanja smreke (Picea abies (L.) Karst.) na območju njene naravne in umetne razširjenosti v Sloveniji
Dendrochronologycal analysis of the radial growth of Norway spruce (Picea abies (L.) Karst.) in its natural and secondary stands in Slovenia

PDF

B. SLADDEN, N.J. LOADER, G.H.F. YOUNG, D. McCARROLL

Analiza variabilnosti stabilnih izotopov ogljika in kisika v celulozi in lesu branik pravega kostanja (Castanea sativa Mill.), bukve (Fagus sylvatica L.), rdečega bora (Pinus sylvestris L.) in doba (Quercus robur L.)
Examination of stable carbon and oxygen isotopic variability in the cellulose and wholewood of Castanea sativa Mill., Fagus sylvatica L., Pinus sylvestris L. and Quercus robur L.