Prva stran

 Kazalo posamezne stevilke

 Pomembnejse povezave

 Navodila avtorjem prispevkov

 

 

ZbGL

št. 76

str. 1- 200

Ljubljana

2005

 

 

VSEBINA / CONTENS

PDF AL SAYEGH PETKOVŠEK, S. 
VRSTNA SESTAVA EKTOMIKORIZNIH TALNIH ZDRUŽB BUKOVIH SESTOJEV RAZLIČNO ONESNAŽENIH GOZDNIH PLOSKEV 
BELOWGROUND ECTOMYCORRHIZAL FUNGAL COMMUNITIES AT FAGUS STANDS IN DIFFERENTLY POLLUTED FOREST RESEARCH PLOTS
PDF LEVANIČ, T. 
KRONOLOGIJA MACESNA (Larix decidua Mill.) ZA OBMOČJE JUGOVZHODNIH ALP
LARCH (Larix decidua Mill.) CHRONOLOGY FOR THE SOUTHEASTERN ALPS
PDF TORELLI, N. 
LUNARNI LES - MIT ALI RESNIČNOST 
MOON TIMBER - MYTH OR REALITY
PDF KROPIVŠEK, J
RAVNANJE S POSLOVNO DOKUMENTACIJO GLEDE NA NJENO INFORMACIJSKO VREDNOST V SLOVENSKIH LESNOINDUSTRIJSKIH PODJETJIH 
MANAGING BUSINESS DOCUMENTATION IN VIEW OF ITS INFORMATION VALUE IN SLOVENIAN WOOD INDUSTRY COMPANIES
PDF ŠEGA, B., RESNIK, J., BUČAR, B. 
VPLIV LEPILNEGA SPOJA NA PREČNO DIFUZIJO VODE V LEPLJENEM LESU 
INFLUENCE OF GLUE-BOND ON TRANSVERSE DIFFUSION OF WATER IN GLUED WOOD
PDF OBLAK, L., KRIČEJ, B. 
VREDNOTENJE POVRŠINSKIH SISTEMOV IN IZBIRA PREMAZNEGA SISTEMA Z VEČKRITERIJSKIM ODLOČITVENIM MODELOM 
EVALUATING SURFACE SYSTEMS AND CHOOSING COATING SYSTEM WITH THE MULTI-CRITERIA DECISION-MAKING MODEL
PDF MARION, L., TORELLI, N., OVEN, P.
ARBORISTIČNI VIDIKI SNEGOLOMA V MESTNI OBČINI LJUBLJANA V ZIMI 1999
ARBORICULTURAL ASPECTS OF SNOW-DAMAGE IN THE CITY OF LJUBLJANA IN THE WINTER 1999
PDF BOŽIČ, M. 
BIBLIOMETRIJSKA ANALIZA ZBORNIKA GOZDARSTVA IN LESARSTVA: 1950 - 2004 
BIBLIOMETRIC ANALYSIS OF THE JOURNAL "RESEARCH REPORTS: FOREST AND WOOD SCIENCE & TECHNOLOGY": 1950 - 2004