Prva stran

 Kazalo posamezne stevilke

 Pomembnejse povezave

 Navodila avtorjem prispevkov

 

 

ZbGL

št. 80

str. 1- 120

Ljubljana

2006

 

 

VSEBINA / CONTENS

PDF Lado KUTNAR, Mihej URBANČIČ 
VPLIV RASTIŠČNIH IN SESTOJNIH RAZMER NA PESTROST TAL IN VEGETACIJE V IZBRANIH BUKOVIH IN JELOVO-BUKOVIH GOZDOVIH NA KOČEVSKEM 
INFLUENCE OF SITE AND STAND CONDITIONS ON DIVERSITY OF SOIL AND VEGETATION IN SELECTED BEECH AND FIR-BEECH FORESTS IN THE KOČEVJE REGION
PDF Nike KRAJNC, Mitja PIŠKUR 
TOKOVI OKROGLEGA LESA IN LESNIH OSTANKOV V SLOVENIJI 
ROUNDWOOD AND WOOD WASTE FLOW ANALYSIS FOR SLOVENIA
PDF Samar AL SAYEGH PETKOVŠEK, Franc BATIČ, Cvetka RIBARIČ LASNIK
BIOMONITORING GOZDNEGA EKOSISTEMA V IMISIJSKEM OBMOČJU TERMOELEKTRARNE ŠOŠTANJ
BIOMONITORING OF FOREST ECOSYSTEM IN THE EMISSION AREA OF THE THERMAL POWER PLANT ŠOŠTANJ 
PDF Boštjan POKORNY 
RETROSPEKTIVNI BIOMONITORING ONESNAŽENOSTI EKOSISTEMOV ŠALEŠKE DOLINE S SVINCEM IN FLUORIDI Z UPORABO ROGOVJA SRNJAKOV
HISTORICAL BIOMONITORING OF ENVIRONMENTAL POLLUTION WITH LEAD AND FLUORIDES IN THE ŠALEK VALLEY WITH THE AID OF ROE DEER ANTLERS
PDF Gal KUŠAR, Milan HOČEVAR 
ZANESLJIVOST UGOTAVLJANJA LESNE ZALOGE S TARIFAMI NA PRIMERU SMREKE V MIKRORASTIŠČNO PESTREM GOZDU 
RELIABILITY OF GROWING STOCK ESTIMATION USING TARIFFS IN CASE OF A SPRUCE TREE IN FOREST WITH VARIED MICRO SITE CONDITIONS
PDF Tom LEVANIČ, R. JALKANEN, J. GRIČAR, M. GAGEN, Primož OVEN 
UPORABNOST RAZLIČNIH RASTNIH PARAMETROV NAVADNE SMREKE (Picea abies (L.) Karst.) ZA ŠTUDIJ ODZIVA DREVES NA KLIMO
USE OF DIFFERENT GROWTH PARAMATERS OF NORWAY SPRUCE (Picea abies (L.) Karst.) TO STUDY TREE RESPONSE TO CLIMATE
PDF Miha HUMAR 
IZPIRANJE BAKER-ETANOLAMINSKIH PRIPRAVKOV IZ LESA 
LEACHING OF COPPER-ETHANOLAMINE BASED PRESERVATIVES FROM WOOD