Prva stran
 Kazalo posamezne stevilke
 Pomembnejse povezave
 Navodila avtorjem prispevkov

 

 

ZbGL

št. 86

str. 1- 72

Ljubljana

2008

 

 

VSEBINA / CONTENTS

PDF Goran PAULINIČ, Janez KRČ
UČINKOVITOST OBNOVE GOZDOV PO UJMAH NA PRIMERU VETROLOMA V KIDRIČEVEM (29. 6. 2006)
WINDSTORM RESTORATION EFFICIENCY USING THE KIDRIČEVO WINDSTORM (29 JUNE, 2006) AS A CASE STUDY
PDF Anton POJE, Igor POTOČNIK
PRAVNE PODLAGE, STANDARDI IN KRITERIJI ZA OCENJEVANJE TOPLOTNIH RAZMER PRI DELU V GOZDU
LEGAL BASIS, STANDARDS AND CRITERIA FOR EVALUATING THERMAL CONDITIONS IN FOREST WORK
PDF Boštjan KOŠIR, Jurij MARENČE
UGOTAVLJANJE MAKSIMALNIH BREMEN PRI SPRAVILU LESA S TRAKTORJI NAVZGOR
ASSESSING MAXIMUM LOADS WHEN SKIDDING WOOD UPHILL WITH TRACTORS
PDF Klemen JERINA, Mihec DAJČMAN, Miha ADAMIČ
POŠKODOVANOST SMREKE ZARADI GRIZENJA IN LUPLJENJA SKORJE PO JELENJADI (Cervus elaphus) GLEDE NA PROSTORSKO RAZPOREDITEV KRMIŠČ
RED DEER (Cervus elaphus) BARK STRIPPING ON SPRUCE WITH REGARD TO SPATIAL DISTRIBUTION OF SUPPLEMENTAL FEEDING PLACES
PDF Jožica GRIČAR
DINAMIKA KSILOGENEZE PRI GRADNU V LETU 2007
XYLOGENESIS DYNAMICS IN SESSILE OAK DURING 2007
PDF Janja ZULE, Gašper KOZJAN
POLIFENOLI V RAZLIČNIH VRSTAH MACESNA (Larix spp.)
POLYPHENOLS IN DIFFERENT LARCH (Larix spp.) SPECIES
PDF Boštjan LESAR, Polona KRALJ, Daniel ŽLINDRA , Vesna KANC ILIJA, Miha HUMAR
PRIMERJAVA STANDARDNIH POSTOPKOV IZPIRANJA BIOCIDNIH UČINKOVIN IZ IMPREGNIRANEGA LESA
COMPARISON OF STANDARD PROCEDURES FOR ESTIMATION OF BIOCIDES LEACHING FROM IMPREGNATED WOOD
PDF Maja BOŽIČ
SKLADNOST »ZBORNIKA GOZDARSTVA IN LESARSTVA« S STANDARDI ISO ZA INFORMATIKO IN DOKUMENTALISTIKO
CONSISTENCY OF THE JOURNAL »RESEARCH REPORTS: FOREST AND WOOD SCIENCE & TECHNOLOGY« WITH ISO STANDARDS FOR INFORMATION AND DOCUMENTATION