Prva stran

 Kazalo posamezne stevilke

 Pomembnejse povezave

 Navodila avtorjem prispevkov

 

 

ZbGL

št. 87

str. 1- 152

Ljubljana

2008

 

 

VSEBINA / CONTENTS

PDF Igor DAKSKOBLER
Pregled bukovih rastišč v Sloveniji
A review of beech sites in Slovenia
PDF David HLADNIK, Matej TAJNIKAR
GOZDNI HABITATNI TIPI OBMOČIJ NATURA 2000 V KRAJINSKI ZGRADBI POHORJA
FOREST HABITAT TYPES ON NATURA 2000 SITES IN LANDSCAPE STRUCTURE OF THE POHORJE MTS RANGE
PDF T. RUGANI, T. A. NAGEL, D. ROŽENBERGAR, D. FIRM, J. DIACI
ZGRADBA IN RAZVOJ PRAGOZDOV IN OHRANJENIH BUKOVIH GOZDOV V EVROPI
STRUCTURE AND DYNAMICS OF OLD-GROWTH AND NEAR-NATURAL BEECH FORESTS IN EUROPE
PDF Andrej FICKO, Matija KLOPČIČ Dragan MATIJAŠIĆ Aleš POLJANEC, Andrej BONČNA
Razširjenost bukve in strukturne značlnosti bukovih sestojev v Sloveniji
The distribution of beech and structural characteristics of beech stands in Slovenia
PDF Boštjan MALI Andrej VERLIČ Gaby DECKMYN, Aleš KADUNC, Hojka KRAIGHER
Značilnosti bukovega semenskega sestoja na Blegošu s poudarkom na kakovosti debel
SEED STAND STRUCTURE OF BEECH ON MT. BLEGOŠ WITH SPECIAL RESPECT TO TRUNK QUALITY
PDF Dušan ROŽENBERGAR, Andrej FICKO in Jurij DIACI
Sodobno gojenje bukovih gozdov
Contemporary silviculture of beech forests
PDF Anton POJE, Igor POTOČNIK
Vrednotenje toplotnih obremenitev pri gozdnem delu
Evaluation of thermal conditions in forest work
PDF Juro ČAVLOVIĆ Igor ANIĆ
Načrtovanje in gospodarjenje z bukvijo na Hrvaškem
Beech forest management in Croatia
PDF Peter PRISLAN, Jožica GRIČAR, Gerald KOCH, Uwe SCHMITT, Katarina ČUFAR
Mikroskopske tehnike za šudij nastanka lesa pri bukvi
Microscopy Techniques to Study Wood Formation in Beech
PDF Katarina ČUFAR, Martin DE LUIS, Eva BERDAJS, Peter PRISLAN
Variabilnost kronologij širin branik bukve z različnih rastišč v Sloveniji glede na klimo
Main Patterns of Variability in Beech Tree-Ring Chronologies from Different Sites in Slovenia and Their Relation to Climate
PDF Matjaž ČATER, Martin BOBINAC, Tom LEVANIČ Primož SIMONČIČ
Vodne razmere, hranila in debelinski prirastek doba (Quercus robur L.) v severni Srbiji ter primerjava z izbranimi rastišč v Sloveniji
WATER STATUS, NUTRIENTS AND RADIAL INCREMENT OF PEDUNCULATE OAK (Quercus robur L.) IN NORTHERN SERBIA AND COMPARISON WITH SELECTED SITES IN SLOVENIA
PDF Andreja KUTNAR, Milan ŠERNEK
VZROKI BARVNIH SPREMEMB MED TERMIČNO IN HIDROTERMIČNO OBDELAVO LESA
REASONS FOR COLOUR CHANGES DURING THERMAL AND HYDROTHERMAL TREATMENT OF WOOD