Prva stran
 Kazalo posamezne stevilke
 Pomembnejse povezave
 Navodila avtorjem prispevkov

 

 

ZbGL
št. 97
str. 1-56 2012
Ljubljana

 

 

VSEBINA / CONTENTS - številka je še v tisku

PDF Boštjan POKORNY, Klemen JERINA, Ida JELENKO
ZANESLJIVOST MAKROSKOPSKEGA (OKULARNEGA) OCENJEVANJA STAROSTI JELENJADI (Cervus elaphus L.) V SLOVENIJI: PREIZKUS S ŠTETJEM LETNIH PRIRASTNIH PLASTI ZOBNEGA CEMENTA
RELIABILITY OF MACROSCOPIC (OCULAR) ASSESSMENT OF THE AGE OF RED DEER (Cervus elaphus L.) IN SLOVENIA: VALIDATION BY COUNTING ANNULI IN TOOTH CEMENTUM
PDF Tina ČEBUL, Nike KRAJNC, Mitja PIŠKUR
LESNA BIOMASA IZ ZUNAJGOZDNIH NASADOV HITRORASTOČIH VRST    
WOOD BIOMASS FROM OUTSIDE FOREST PLANTATIONS OF FAST-GROWING SPECIES
PDF David HLADNIK, Laura ŽIŽEK KULOVEC
OCENJEVANJE GOZDNATOSTI V ZASNOVI GOZDNE INVENTURE NA SLOVENSKEM
FOREST AREA ASSESSMENT IN THE SLOVENIAN FOREST INVENTORY DESIGN
PDF Matija KLOPČIČ, Andrej BONČINA
STOLETNA DINAMIKA JELKE V JELOVO-BUKOVIH GOZDOVIH
A CENTURY LONG DYNAMICS OF SILVER FIR POPULATION IN MIXED SILVER FIR- EUROPEAN BEECH FORESTS