Acta Silvae et Ligni ISSN = 2335 - 3112


NAVODILA AVTORJEM

Silvae et Ligni objavlja izvirne ali pregledne znanstvene ali strokovne prispevke s področja gozda in gozdarstva, lesarstva, gozdnega prostora, narave ter okolja. Objavljeni prispevki v Acta Silvae Ligni niso honorirani. Revija avtorjem ne zaračunava stroškov objave.

Etičnost objavljanja
Etika objavljanja sledi principom, navedenim na povezavi PERK (
http://www.elsevier.com/editors/perk), ki jih avtorji sprejmejo s podpisom Dovoljenja za objavo prispevka v reviji Acta Silvae et Ligni - povezava do dokumenta.

Konflikt interesov
Če obstajajo dejanski ali morebitni konflikti interesov na osnovi finančnih, osebnih ali odnosov s tretjimi osebami ali inštitucijami, morajo avtorji o tem obvestiti uredništvo v spremnem pismu ob oddaji prispevka.

Avtorjeva izjava in avtorske pravice (Dovoljenje za objavo prispevka v reviji Acta Silvae et Ligni)
Avtorske pravice med revijo in avtorji ureja Dovoljenje za objavo prispevka v reviji Acta Silvae et Ligni, ki ga vsi avtorji podpišejo ob oddaji prispevka (povezava do dokumenta).

Z oddajo prispevka v objavo avtorji potrjujejo, da:
•    vsebina prispevka ni predhodno objavljena, razen v obliki povzetkov, delov javnih predstavitev ali tez (diploma, doktorat);
•    prispevek ni v postopku recenzije z namenom publiciranja drugje;
•    so z vsebino prispevka in soavtorstvom seznanjeni vsi soavtorji;
•    so z objavo prispevka neposredno ali posredno seznanjene inštitucije ali/in financerji, kjer oziroma v okviru katerih je delo nastalo;
•    bodo po objavi avtorji spoštovali avtorske pravice, dogovorjene s podpisom Dovoljenja za objavo.

Postopek recenzije
Vsi prejeti prispevki so recenzirani po principu dvojno slepe recenzije. Uredništvo  zagotavlja slepe recenzije prejetih prispevkov in v največji meri onemogoča identifikacijo avtorja in recenzenta. V procesu recenzije se tako iz datoteke in besedila odstranijo avtorjevi identifikacijski podatki (ime, ustanova).

Format oddanega prispevka
Avtorji naj prispevke z vsemi priponkami oddajo
preko spletnega vmesnika . V primeru težav pri spletni oddaji se obrnite na naslov uredništva: zgl@gozdis.si skupaj z Dovoljenjem za objavo prispevka v reviji Acta Silvae et Ligni.

Politika odprtega dostopa
Revija zagotavlja takojšen odprt dostop do polnega teksta objavljenih prispevkov in tako zagotavlja raziskovalcem prijazen dostop ter podpira mednarodno izmenjavo znanja.

Dolžina in pisava prispevka
Prispevki morajo biti pripravljeni v skladu z navodili na spletni strani oziroma objavljenimi v zadnji številki revije. Zaželeno je, da so prispevki krajši od ene avtorske pole (16 tipkanih strani z 32 vrsticami na stran). Pisava je Times New Roman v navadnem slogu (normal), črke so črne barve, velikosti 12 pik z enojnim presledkom med vrsticami. Oblikovanje besedila s poševnimi črkami (italic) naj bo le za latinska imena taksonov. Preglednice in slike naj bodo postavljene na primerna mesta v besedilu (na zahtevo avtorja vračamo slikovno gradivo).

Jezik prispevka
V reviji Acta Silvae et Ligni objavljamo prispevke v slovenskem ali angleškem jeziku, ali v drugih uradnih jezikih IUFRO. Za angleške prevode avtorskih izvlečkov in povzetkov so odgovorni avtorji. Uredništvo zagotovi lektoriranje slovenskih in angleških besedil.  Za jezikovno pravilnost in vsebino prispevkov odgovarjajo avtorji.

Naslov članka
Naslov članka naj bo kratek, razumljiv in naj povzema bistvo predstavljene raziskave. Če le mogoče, naj naslov ne vsebuje kratic in formul.

Naslov avtorja/avtorjev
Za vse avtorje navedemo ime in priimek, ustanovo, mesto z oznako države in poštno številko ter naslov elektronske pošte.

Izvleček (Abstract)
V informativnem izvlečku avtorji podajo jedrnato informacijo o vsebini članka. Vsebovati mora namen, metodologijo, rezultate, omejitve raziskave in njeno izvirnost oz. uporabnost. Izvleček mora biti napisan v slovenskem in angleškem jeziku. Izvleček naj ne presega 150 besed.

Povzetek (Summary)
Članki, napisani v slovenščini, morajo vsebovati tudi povzetek v angleščini, članki v tujem jeziku pa v slovenščini. Povzetek mora biti dovolj obširen, da jasno prikaže tematiko in je razumljiv domačemu ali tujemu bralcu. Dati mora informacijo o namenu, metodah, rezultatih in zaključkih. Okvirno naj povzetek zajema eno do dve strani (angleški povzetek članka v slovenščini) oziroma eno do štiri strani (slovenski povzetek članka v katerem koli tujem jeziku).


Ključne besede in decimalna klasifikacija
Ključnih besed je lahko največ deset (10). Predstaviti morajo področje raziskave, podane v članku. Napisane morajo biti v slovenskem in angleškem jeziku. Decimalno klasifikacijo članka določi uredništvo.

Naslovi in številčenje poglavij
Poglavja številčimo z arabskimi številkami. Hierarhične ravni ločimo s sestavljenimi številkami z vmesno piko (brez pike na koncu sestavljene številke). Naslove poglavij pišemo enako kot samo besedilo v velikosti 12 pik.
3        POGLAVJE
3.1        PODPOGLAVJE
3.1.1        Podpoglavje
Vsi naslovi poglavij in podpoglavij morajo biti opremljeni z angleškim prevodom, za katerega so odgovorni avtorji.

Preglednice in slike
Preglednice naj bodo jasne in prilagojene dimenziji revije. Slike naj bodo jasne, ostre in v visoki ločljivosti. Položaj preglednic in slik naj bo nedvoumno označen v besedilu. Število preglednic in slik naj ustreza obsegu vsebini. Vsi naslovi preglednic in slik morajo biti opremljeni z angleškim prevodom, za katerega so odgovorni avtorji. Naslovi preglednice (Table) pišemo nad preglednicami, naslov slike (Figure) pa pod slikami. Slike predstavljajo enoten izraz za risbe, fotografije, grafične slike oz. grafikone ipd.

Latinska imena taksonov
Latinska imena rodov in vrst in pišemo v kurzivi. V fitocenoloških člankih se vsi taksoni pišejo v kurzivi.

Navajanje virov
Viri morajo biti navedeni skladno z navodili za citiranje v poglavju »Viri«. EndNote oblika citiranja je na voljo na tej povezavi.