Acta Silvae et Ligni ISSN = 2335 - 3112


NAVODILA RECENZENTOM
 

Acta Silvae et Ligni objavlja izvirne in pregledne znanstvene ter strokovne prispevke, predvsem s področja gozda in gozdarstva, lesarstva, gozdnega prostora, narave ter okolja.

Postopek recenzije

Vsi prejeti prispevki so recenzirani po principu slepe recenzije. Članek, oddan v uredništvo Acta Silvae et Ligni, ne sme biti predhodno objavljen v drugih revijah ali knjigah, niti ne sme biti v postopku recenzije z namenom objave v drugih revijah ali knjigah.

Uredništvo zagotavlja slepo recenzijo prejetih prispevkov in v največji meri onemogoča identifikacijo avtorja in recenzenta. V procesu recenzije iz datoteke in besedila odstranimo avtorjeve identifikacijske podatke (ime, ustanova).

Recenzenti prejmejo digitalno obliko prispevka. Za vsak prejeti prispevek recenzent pripravi in na naslov uredništva v dogovorjenem roku vrne izpolnjeni »Recenzijski obrazec«. Recenzijski obrazec je na voljo na tej povezavi. Recenzente spodbujamo tudi k neposrednemu popravljanju v dokumentu prispevka, ki bo avtorjem olajšal popravljanje, uredništvu pa, skupaj z recenzijskim listom, odločanje o primernosti prispevka za objavo.

V postopku recenzije članka bodite pozorni predvsem na ustreznost zastavljenega poskusa oziroma relevantnost vsebine, znanstveno ali strokovno ustreznost ter skladnost s pravili objavljanja v reviji.

Tipologijo članka recenzenti določijo na osnovi navodil, dostopnih na  povezavi: http://home.izum.si/COBISS/bibliografije/Tipologija_slv.pdf

Na željo lahko recenzentom posredujemo tudi tiskano verzijo prispevka in recenzijskega lista.

S privoljenjem je vsak recenzent tudi član razširjenega uredniškega odbora številke revije, v kateri bo recenzirani članek objavljen.
 

Ministrstvo za znanost in tehnologijo Ljubljana, 29.5.1996

TIPOLOGIJA DOKUMENTOV / DEL
ZA VODENJE BIBLIOGRAFIJ V OKVIRU SISTEMA COBISS

http://home.izum.si/COBISS/bibliografije/Tipologija_slv.pdf

IZVIRNI ZNANSTVENI ČLANEK

Izvirni znanstveni članek prestavlja samo prva objava originalnih raziskovalnih rezultatov v takšni obliki, da se raziskava lahko ponovi, zaključki pa preverijo. Objavljen mora biti v primarni znanstveni reviji ali drugem primarnem dokumentu, ki je načelno dostopen uporabnikom in informacijskim servisom brez omejitev. Praviloma je organiziran po shemi IMRAD (Introduction, Methods, Results And Discussion) za eksperimentalne raziskave ali na deskriptivni način za deskriptivna znanstvena področja, kjer so opazovanja podana po enostavnem kronološkem redu.

PREGLEDNI ZNANSTVENI ČLANEK

Pregledni znanstveni članek je najpogosteje pregled novejših del o določenem predmetnem področju, del posameznega raziskovalca ali skupine raziskovalcev z namenom povzemati, analizirati, evalvirati ali sintetizirati informacije, ki so že bile publicirane. Prinaša nove sinteze, nove ideje in teorije ter celo nove znanstvene paradigme. Za pregledne članke ni predpisane sheme, kot je za izvirne znanstvene članke.

PREDHODNA OBJAVA

Predhodna objava (predhodno poročilo) je izvirni znanstveni članek, pri katerem so nekateri elementi sheme IMRAD izpuščeni. Prestavlja kratko poročilo o končanem izvirnem raziskovalnem delu ali delu, ki je še v teku. Sem sodijo tudi pisma urednikom znanstvenih revij (letters) in kratki znanstveni prispevki (short notes).

STROKOVNI ČLANEK

Strokovni članek je predstavitev že znanega, s tem da je poudarek na uporabnosti rezultatov izvirnih raziskav in širjenju znanja, zahtevnost besedila pa je prilagojena potrebam uporabnikov in bralcev znanstvene in strokovne revije, v kateri je objavljen.